Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα - Σερβιτόρος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα – Σερβιτόρος» που προσφέρεται από το Κέντρο Επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν να εργάζονται ως τραπεζοκόμοι, σε παντός είδους καταλύματα, σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων επισιτισμού καθώς και σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων αναψυχής. Επίσης απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες, του κλάδου οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο επάγγελμα και σε όποιον επιθυμεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις του στο συγκεκριμένο αντικείμενο ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο το βιογραφικό του.

ΣΚΟΠΟΣ

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με σκοπό να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στους βασικούς τομείς του επαγγέλματος  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στους καταρτιζόμενους ένα σημαντικό εφόδιο στο σύγχρονο πεδίο εργασίας. .Η ανάγκη πιστοποίησης ως προαπαιτούμενο  για την πρόσληψη σε τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και η ανανέωση των γνώσεων των ανθρώπων που είδη εργάζονται στον κλάδο αυξάνεται συνεχώς.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

1. Εισαγωγή στο επάγγελμα του σερβιτόρου και τον χώρο της εστίασης- αναψυχής
Με την ολοκλήρωση της πρώτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να ορίζουν το επάγγελμα του σερβιτόρου.
• Να απαριθμούν τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας του σερβιτόρου.
• Να απαριθμούν τους βασικούς τομείς εργασίας του σερβιτόρου.
• Να ορίζουν το προσφερόμενο προϊόν των χώρων εστίασης-αναψυχής.
• Να ορίζουν τον τουρισμό.
• Να απαριθμούν και να αναλύουν σύντομα τις τουριστικές υπηρεσίες που απαρτίζουν το τουριστικό προϊόν.
• Να ορίζουν την τουριστική βιομηχανία.
• Να ορίζουν τα πλαίσια της εργασίας του σερβιτόρου εντός της τουριστικής βιομηχανίας.
• Να απαριθμούν τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος.
• Να εξηγούν τον τρόπο που τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος επηρεάζουν το επάγγελμα του σερβιτόρου.
• Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά της εργασίας στον τουριστικό κλάδο.
• Να ορίζουν τους βασικούς κανόνες εμφάνισης, ατομικής υγείας και υγιεινής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.
• Να περιγράφουν την διαδικασία αντιμετώπισης παραπόνων/ προβλημάτων.
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας.
• Να απαριθμούν σημαντικούς ιστορικούς σταθμούς και μελλοντικές τάσεις στη γαστρονομία.

2. Γνωριμία με τους χώρους εστίασης- αναψυχής
Με την ολοκλήρωση της δεύτερης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να αναφέρουν τις βασικές ομάδες χώρων εστίασης- αναψυχής.
• Να διακρίνουν τους χώρους εστίασης- αναψυχής βάσει της ομάδας στην οποία ανήκουν.
• Να ορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και το προσφερόμενο προϊόν κάθε διαφορετικού τύπου χώρων εστίασης- αναψυχής. Να διακρίνουν την θέση του κάθε εργαζόμενου στα πλαίσια της ιεραρχικής δομής ενός εστιατορίου.
• Να αναφέρουν τα βασικά καθήκοντα της κάθε διαφορετικής ειδικότητας στα πλαίσια της ιεραρχικής δομής ενός εστιατορίου.
• Να απαριθμούν τις σημαντικότερες ειδικότητες στα πλαίσια του χώρου εστίασης- αναψυχής.
• Να αναφέρουν τα βασικά καθήκοντα της καθεμίας ειδικότητας στα πλαίσια του χώρου εστίασης- αναψυχής.
• Να απαριθμούν τα κύρια και τα βοηθητικά τμήματα ενός χώρου εστίασης-αναψυχής.
• Να αναφέρουν την βασική εργασία που διεκπεραιώνεται σε κάθε τμήμα ενός χώρου αναψυχής- εστίασης.
• Να ορίζουν τους δυο τύπους μενού στα πλαίσια ενός χώρου εστίασης- αναψυχής.
• Να αναλύουν και να αντιπαραβάλουν τα χαρακτηριστικά των μενού: Table d' hôte & À la carte.
• Να διακρίνουν τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των Table d' hôte & À la carte.
• Να κατανοούν την καίρια σημασία τήρησης των κανόνων της υγιεινής και ασφάλειας στο σερβίρισμα φαγητού και ποτού στα πλαίσια ενός χώρου εστίασης-αναψυχής.
• Να ορίζουν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο σερβίρισμα φαγητού και ποτού στα πλαίσια ενός χώρου εστίασης-αναψυχής.

3. Τα βασικά σκευή, έπιπλα, όργανα και συσκευές/ μηχανήματα, στοιχεία ιματισμού και διακόσμησης ενός χώρου εστίασης- αναψυχής
Με την ολοκλήρωση της τρίτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να απαριθμούν τα βασικά σκεύη, έπιπλα, όργανα και συσκευές/ μηχανήματα, στοιχεία ιματισμού και διακόσμησης ενός χώρου εστίασης- αναψυχής.
• Να προσδιορίζουν την χρήση του κάθε βασικού σκεύους, επίπλου, οργάνου και συσκευής/ μηχανήματος, στοιχείου ιματισμού και διακόσμησης ενός χώρου εστίασης- αναψυχής.

4. Τα κύρια και τα δευτερεύοντα γεύματα
Με την ολοκλήρωση της τέταρτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να απαριθμούν τα κύρια γεύματα μιας ημέρας.
• Να προσδιορίζουν την χρονική περίοδο σερβιρίσματος του κάθε κύριου γεύματος μιας ημέρας.
• Να αναφέρουν την βασική εδεσματολογική σύνθεση του κάθε κύριου γεύματος μιας ημέρας
• Να ορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε κύριου γεύματος μιας ημέρας.
• Να απαριθμούν τα δευτερεύοντα γεύματα μιας ημέρας.
• Να προσδιορίζουν την χρονική περίοδο σερβιρίσματος του κάθε δευτερεύοντος γεύματος μιας ημέρας.
• Να αναφέρουν την βασική εδεσματολογική σύνθεση του κάθε δευτερεύοντος γεύματος μιας ημέρας.
• Να ορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε δευτερεύοντος γεύματος μιας ημέρας.

5. Μέθοδοι παράθεσης γευμάτων
Με την ολοκλήρωση της πέμπτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε ξεχωριστής μεθόδου παράθεσης γευμάτων.
• Να διακρίνουν τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε ξεχωριστής μεθόδου παράθεσης γευμάτων.
• Να αναφέρουν τα βασικά σκευή απαραίτητα για την διεκπεραίωση της κάθε ξεχωριστής μεθόδου παράθεσης γευμάτων.
• Να περιγράφουν την ακολουθούμενη διαδικασία για την κάθε ξεχωριστή μέθοδο παράθεσης γευμάτων.
• Να προσδιορίζουν αιτιολογημένα την κατάλληλη ή τις κατάλληλες μεθόδους παράθεσης γευμάτων, ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου γεύματος

6. Εργασίες προετοιμασίας και αποκατάστασης στον χώρο εστίασης- αναψυχής απουσία των πελατών
Με την ολοκλήρωση της έκτης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να προσδιορίζουν τις κεντρικές εργασίες προετοιμασίας ενός χώρου εστίασης-αναψυχής πριν την άφιξη των πελατών.
• Να προσδιορίζουν τις κεντρικές εργασίες αποκατάστασης ενός χώρου εστίασης-αναψυχής μετά την αποχώρηση των πελατών.
• Να αναγνωρίζουν την σημασία της σωστής προετοιμασίας ως μέθοδο αποφυγής κοινών προβλημάτων.
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία της σωστής αποκατάστασης ως μέθοδο αποφυγής κοινών προβλημάτων.
• Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της σωστής ενημέρωσης στα πλαίσια της προετοιμασίας και αποκατάστασης του χώρου εστίασης- αναψυχής.
• Να απαριθμούν τις βασικές εργασίες καθαριότητας και ελέγχου της καθαριότητας στα πλαίσια της προετοιμασίας και αποκατάστασης του χώρου εστίασης- αναψυχής.
• Να προσδιορίζουν τους γενικούς κανόνες διαρρύθμισης των τραπεζιών και των καρεκλών στα πλαίσια ενός χώρου εστίασης-αναψυχής.
• Να απαριθμούν τους βασικούς τύπους διαρρύθμισης τραπεζιών και καρεκλών στα πλαίσια ενός χώρου εστίασης-αναψυχής.
• Να ορίζουν τον κατάλληλο τύπο διαρρύθμισης τραπεζιών και καρεκλών στα πλαίσια ενός χώρου εστίασης-αναψυχής ανάλογα με την περίσταση.
• Να απαριθμούν τις βασικές αρχές και στάδια στο στρώσιμο των τραπεζιών.
• Να παρουσιάζουν τις αρχές του σωστού χειρισμού του εξοπλισμού.
• Να ορίζουν τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσουν για να στρώσουν ένα τραπέζι για σερβίρισμα: Table d' hôte ή À la carte.
• Να ορίζουν τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσουν για να στρώσουν ένα τραπέζι ανάλογα με το είδος του γεύματος.
• Να ορίζουν τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσουν για να στρώσουν ένα τραπέζι ανάλογα με το είδος των παρασκευασμάτων.
• Να περιγράφουν την διαδικασία πραγματοποίησης μιας κράτησης τραπεζιού.

7. Εξυπηρέτηση των πελατών ενός χώρου εστίασης-αναψυχής
Με την ολοκλήρωση της έβδομης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να περιγράφουν την διαδικασία υποδοχής των πελατών στον χώρο εστίασης-αναψυχής.
• Να αναφέρουν τον τρόπο αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων κατά τη διαδικασία υποδοχής των πελατών.
• Να περιγράφουν την διαδικασία συνοδείας και τακτοποίησης των πελατών στο τραπέζι τους.
• Να αναλύουν την διαδικασία λήψης και καταγραφής της παραγγελίας του πελάτη από τον σερβιτόρο (ηλεκτρονικά & χειρόγραφα).
• Να περιγράφουν την διαδικασία κατάθεσης της παραγγελίας των πελατών στα ανάλογα τμήματα από τον σερβιτόρο (ηλεκτρονικά & χειρόγραφα).
• Να αναλύουν την διαδικασία παράδοσης της παραγγελίας στο τραπέζι του πελάτη.
• Να περιγράφουν την διαδικασία εναλλαγής πιάτων και ποτών.
• Να αναλύουν την ακολουθία του σερβιρίσματος φαγητού και ποτού.
• Να παρουσιάζουν τους βασικούς κανόνες ευγένειας και αντιμετώπισης παραπόνων/ προβλημάτων κατά την ακολουθία του σερβιρίσματος φαγητού και ποτού.

8. Τμήμα εξυπηρέτησης δωματίων (Room service- Mini bar)
Με την ολοκλήρωση της όγδοης θεματικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:
• Να ορίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα εξυπηρέτησης δωματίων.
• Να αναφέρουν την χωροταξική τοποθέτηση και οργάνωση του τμήματος εξυπηρέτησης δωματίων στα πλαίσια ενός ξενοδοχείου.
• Να αναφέρουν τους βασικούς κανόνες επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου.
• Να αναλύουν την διαδικασία λήψης παραγγελίας μέσω τηλεφώνου και Door Knob.
• Να αναφέρουν τα τυπικά χρονικά όρια στην παράδοση φαγητού και ποτού από το τμήμα εξυπηρέτησης δωματίων.
• Να ορίζουν τους κανόνες σχετικά με την είσοδο στο δωμάτιο ενός πελάτη.
• Να παρουσιάζουν τους βασικούς κανόνες ευγένειας και διακριτικότητας κατά την παράδοση μιας παραγγελίας στο δωμάτιο ενός πελάτη.
• Να αναγνωρίζουν την σημασία της τήρησης των βασικών κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας κατά την παράδοση μιας παραγγελίας στο δωμάτιο ενός πελάτη.
• Να απαριθμούν κοινά προβλήματα κατά την παράδοση μιας παραγγελίας στο δωμάτιο του πελάτη από το Room Service.
• Να αναγνωρίζουν την σημασία της σωστής προετοιμασίας ως μεθόδου αποφυγής κοινών προβλημάτων στο Room Service.
• Να περιγράφουν την διαδικασία χρέωσης των πελατών από την κατανάλωση ειδών του Mini Bar.
• Να περιγράφουν την διαδικασία ανανέωσης του Mini Bar.
• Να απαριθμούν κοινά προβλήματα της υπηρεσίας του Μini Βar και να γνωρίζουν τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) και της ACTA  πτυχίο «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα - Σερβιτόρος»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

servit

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

esydΔιαπιστευμένο πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο Αττικής προσφέρει την πιστοποίηση «Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα – Σερβιτόρος» που ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Τομέα τουρισμού που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely