Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων αφορά τους εργαζόμενους με κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο ή όσους επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο και το επαγγελματικό τους πεδίο. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, απόφοιτοι σχολών οικονομίας και διοίκησης, τροφίμων ή εμπορίας και διαφήμισης, επαγγελματίες του χώρου και όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σε αυτόν τον τομέα. Το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool μέσω του συγκεκριμένου σεμιναρίου ευελπιστεί να προσφέρει γνώσεις και πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες στην ένταξη του καταρτιζόμενου «από την θεωρία στην πράξη» και φυσικά να εμπλουτίσει το βιογραφικό του με μία αναγνωρισμένης αξίας πιστοποίηση.

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος που προσφέρει η Techschool είναι ο εκπαιδευόμενος να αφομοιώσει τις πληροφορίες μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (αρχές, θεωρίες, πρακτικές) που αφορούν το θεματικό πεδίο του marketing τροφίμων. Στόχος επίσης είναι η καλλιέργεια της βασικής δεξιότητας της αναλυτικής ικανότητας του ,ώστε ,αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές και την κριτική του ικανότητα, να λαμβάνει ορθολογικά τις σχετικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα σχετικά με το marketing θέματα (προγραμματισμός ,καθημερινές διεργασίες, επίλυση προβλημάτων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ευελπιστεί ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν τη σημασία του της «ζήτησης των προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών», καθώς και την έννοια της «καινοτομικότητας προιόντων και διαδικασιών» και την σημασία αυτής για την επιχείρηση

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θ.Ε. 1:

«Τρόφιμα και επιχειρήσεις τροφίμων»

·        να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των τροφίμων σε σχέση με άλλα προϊόντα

·        να προσδιορίζει την ομάδα/κατηγορία που ανήκει κάθε τρόφιμο, ανάλογα με τα διάφορα κριτήρια

·        να πληροφορηθεί για βασικά θέματα σε σχέση με τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις σχετικές τάσεις παγκοσμίως

·        να κατανοεί τις βασικές έννοιες κόστους, πωλήσεων και κέρδους των επιχειρήσεων

·        να αντιλαμβάνεται τη σημασία των αποφάσεων στις επιχειρήσεις με σύγκριση κόστους με τις αναμενόμενες ωφέλειες

·        να αντιλαμβάνεται την έννοια του ανταγωνισμού ανάμεσα σε προϊόντα και επιχειρήσεις

·        να κατανοεί την έννοια της ποιότητας και να πληροφορηθεί σχετικά με τις πρακτικές υιοθέτησης της από τις επιχειρήσεις

Θ.Ε. 2:

« Βασικά θέματα Marketing τροφίμων»

·        να ορίζει το σύγχρονο marketing με διαφορετικές προσεγγίσεις

·        να κατανοεί τη σημασία του marketing για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

·        να μάθει τις διάφορες φάσεις οργάνωσης marketing και τις σχετικές λειτουργίες

·        να αντιλαμβάνεται τη σημασία αλλά και τα επιμέρους θέματα που περιλαμβάνει το μείγμα marketing

·        να ορίζει τις υπηρεσίες, να καταλαβαίνει τις διαφορές τους από τα προϊόντα και να κατανοεί τη σημασία τους

·        να γνωρίζει το ρόλο των διαφόρων ενδιαμέσων στην αλυσίδα τροφίμων

·        να κατανοεί την έννοια της ελκυστικότητας και να γνωρίζει τις εναλλακτικές επικοινωνιακές πρακτικές των επιχειρήσεων

·        να γνωρίζει τις εναλλακτικές στρατηγικές marketing των επιχειρήσεων τροφίμων με σκοπό την προσέγγιση των αγορών

Θ.Ε. 3:

«Έρευνα και ανάλυση αγοράς»

·        να αντιλαμβάνεται τη σημασία και το περιεχόμενο της έρευνας αγοράς

·        να κατανοεί τις έννοιες του εσωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και να γνωρίζει τα σχετικά εργαλεία και θεωρίες

·        να εφαρμόζει το διαγνωστικό εργαλείο SWOΤ και να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες-απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις δυνάμεις-αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος

·        να καταλαβαίνει τη σημασία της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο marketing

·        να πληροφορηθεί για τις διάφορες μεταβλητές κατηγοριοποίησης των καταναλωτών σε τμήματα-πληθυσμούς, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους στα τρόφιμα

·        να μάθει για τα κριτήρια στόχευσης των επιχειρήσεων τροφίμων σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς

·        να γνωρίζει τις φάσεις από τις οποίες περνάει η διαδικασία λήψης απόφασης επιλογής των προϊόντων από τους καταναλωτές

Θ.Ε. 4:

«Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών»

 

·        να ορίζει την έννοια του μεριδίου της αγοράς και να κατανοεί τη σημασία των πωλήσεων για τις επιχειρήσεις

·        να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται στόχοι πωλήσεων από τις επιχειρήσεις

·        να εφαρμόζει τη μεθοδολογία κατηγοριοποίησης των προϊόντων με βάση τη ζήτηση τους από τους πελάτες.

·        να αντιλαμβάνεται την σχέση προσδοκιών και ικανοποίησης των καταναλωτών και την σημασία της στο marketing

·        να γνωρίζει τους παράγοντες που στοιχειοθετούν την εξυπηρέτηση των πελατών και τα βασικά διλλήματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών

·        να αντιλαμβάνεται τη σημασία της Πολιτικής Εξυπηρέτησης Πελατών και να μάθει για τους σχετικούς κανόνες που την στοιχειοθετούν

·        να πληροφορηθεί για τον τρόπο αξιολόγησης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών από τις επιχειρήσεις τροφίμων

Θ.Ε. 5:

«Η εφοδιαστική –Logistics της αγροδιατροφικής αλυσίδας »

·        να πληροφορηθεί για το περιεχόμενο και στόχους της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας, των Logistics

·        να γνωρίζει τους γενικούς και επιμέρους στόχους της εφοδιαστικής

·        να αναγνωρίζει τις διάφορες λειτουργίες του κυκλώματος εφοδιασμού και τα βασικά σημεία αλληλεξάρτησης τους

·        να κατανοεί τη διαφορά του φυσικού με το εμπορικό κανάλι διακίνησης, αλλά και τη σημασία συνεργασίας και συντονισμού τους

·        να μάθει για τις ιδιαιτερότητες στις διαδικασίες μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων

·        να αντιλαμβάνεται την έννοια και σημασία του αποθέματος και να γνωρίζει τις βασικές αρχές και πρακτικές αγορών

·        να γνωρίζει την έννοια της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα είδη και υλικά συσκευασίας τροφίμων και τις (δυνητικές) πληροφορίες πάνω σε αυτές

·        να συγκρατεί τις εναλλακτικές συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφική αλυσίδα και τα σχετικά προσδοκώμενα αποτελέσματα

Θ.Ε. 6:

«Κύκλος Ζωής Προϊόντος και Τιμολόγηση»

·        να αντιλαμβάνεται την έννοια και περιεχόμενο κύκλου ζωής των προϊόντων

·        να κατανοεί τη σημασία του κύκλου ζωής των προϊόντων για τις επιχειρήσεις

·        να γνωρίζει τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται ένα προϊόν μετά την εισαγωγή του μέχρι την σταδιακή απόσυρση του από την αγορά

·        να πληροφορηθεί για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές, σε σχέση βασικά με τους καταναλωτές, το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και τον ανταγωνισμό

·        να μάθει για τη σχέση της τιμολόγησης των προϊόντων με το χρόνο και τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους

Θ.Ε. 7:

«Ειδικά θέματα marketing»

·        να ορίζει τα βιολογικά τρόφιμα και να κατανοεί τις διαφορές τους με τα συμβατικά τρόφιμα

·        να πληροφορηθεί σχετικά με τις προοπτικές ζήτησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

·        να γνωρίζει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις των εξαγωγών

·        να αντιλαμβάνεται τη σημασία της προσαρμογής στις διαφοροποιημένες ανάγκες των καταναλωτών στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

·        να πληροφορηθεί για τη σημασία και τις πρακτικές του merchandising στο σύγχρονο marketing

·        να κατανοεί τη σημασία της βιωσιμότητας όσον αφορά το σύγχρονο marketing και τα Logistics και το περιεχόμενο του αποτυπώματος αερίων θερμοκηπίου της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής  αλυσίδας

·        να πληροφορηθεί σχετικά με την έννοια της κοινωνικής ευθύνης, τη σχέση της με το marketing

·        να γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην γεωργία και στην βιομηχανία τροφίμων

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης(ΕΣΥΔ) και της ACTA  πτυχίο «Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

kostos marketing 

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

Διαπιστευμένο πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

esydΤο κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool στον Άγιο Στέφανο Αττικής προσφέρει το Διαπιστευμένο πιστοποιητικό από το ΕΣΥΔ. «Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων» το οποίο ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely