Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα που προσφέρεται από το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool αναφέρεται:

• Σε Εργαζόμενους χωρίς προηγούμενη εμπειρία εξαγωγών, που επιθυμούν να αναλάβουν σχετική θέση
• Στελέχη πωλήσεων, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των εξαγωγών
• Στελέχη εξαγωγών με μικρή ή εμπειρική μόνο γνώση του αντικειμένου, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους
• Ελεύθερους επαγγελματίες ή νέους επιχειρηματίες, που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν και εκτός Ελλάδος, ή βρίσκονται στα πρώτα βήματα της εξαγωγικής τους προσπάθειας
• Αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά, που επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό

Προ απαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

Α) Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να έχει παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον 80 ωρών

ΣΚΟΠΟΣ

Η μεταφορά των κατάλληλων γνώσεων σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις εξαγωγές, ώστε να είναι σε θέση να προετοιμάσουν την επιχείρησή τους και να είναι σε θέση να παίρνουν σωστές αποφάσεις προς όφελος της επιχείρησης και της εξαγωγικής τους προσπάθειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εισαγωγή

Τι πρέπει να γνωρίζει όποιος θέλει να ασχοληθεί με το εξαγωγικό εμπόριο; Από πού πρέπει να ξεκινήσει; Ποια εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επιλέξει κατάλληλες αγορές ή τμήματα αγορών για το προϊόν του; Πώς βρίσκει κατάλληλους αντιπροσώπους και συνεργάτες; Πώς εξασφαλίζει την πληρωμή του; Με ποιες διαδικασίες και έγγραφα μεταφέρει τα προϊόντα του; Τι προωθητικές ενέργειες μπορεί να κάνει σε ξένες αγορές, με ποια κανάλια και τι κόστος; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν κάποιον που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το εξαγωγικό εμπόριο Το παρόν σεμινάριο έρχεται να δώσει απαντήσεις, να λύσει απορίες και να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις . Μέσα από μία σειρά 9 θεματικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες κατανοούν βήμα βήμα όλες τις παραμέτρους που συστηματοποιούν την εξαγωγική προσπάθεια, από την εξαγωγική ετοιμότητα ως τα εργαλεία χρηματοδότησης.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

1. Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ και Εξαγωγικό Εμπόριο
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• ορίσουν τι είναι μάρκετινγκ
• αναλύσουν τη θεμελιώδη σημασία της πελατοκεντρικής προσέγγισης κάθε επιχείρησης ώστε να υπάρξει ικανοποίηση των πελατών της
• γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Μάρκετινγκ
• περιγράψουν τις ενέργειες διαμόρφωσής του πλάνου μάρκετινγκ και του επιχειρηματικού πλάνου
• εφαρμόσουν τις αναλύσεις SWOT και PESTEL που αποτελούν στρατηγικά εργαλεία του Μάρκετινγκ
• κατανοήσουν τη σημασία βέλτιστης γνώσης του ανταγωνισμού της επιχείρησης και τις τεχνικές ανάλυσης των ανταγωνιστών
• γνωρίζουν τις βασικές αρχές του εξαγωγικού εμπορίου

2. Στρατηγική Μάρκετινγκ στο Εξαγωγικό Εμπόριο
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• καταλάβουν την αναγκαιότητα της διαδικασίας τμηματοποίησης της αγοράς, στόχευσης και τοποθέτησης
• αναλύσουν την έννοια και τα κριτήρια της τμηματοποίησης
• κατανοήσουν τη σημασία της στόχευσης σε συγκεκριμένη αγορά-στόχος (target group)
• συζητήσουν την έννοια της τοποθέτησης του προϊόντος και τις εναλλακτικές στρατηγικές διαφοροποίησης και τοποθέτησης προϊόντων
• κατανοήσουν τη χρησιμότητα της δημογραφικής ανάλυσης και τις πηγές δημογραφικών δεδομένων

3. Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix) στο Εξαγωγικό Εμπόριο
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• ορίσουν τι είναι προϊόν, τις μεθόδους τιμολόγησης, τα διάφορα κανάλια διανομής και τους τρόπους προώθησης
• κατανοήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων
• κατηγοριοποιήσουν τα διάφορα προϊόντα
• αντιληφθούν τις βασικές αρχές κοστολόγησης
• κατανοήσουν τις μεθόδους, τις στρατηγικές και τις πολιτικές τιμολόγησης προϊόντων
• συζητήσουν την άμεση και την έμμεση διανομή
• επιλέξουν τρόπους προώθησης των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων και των συνεδρίων
• κατανοήσουν τις διαφορές και τη χρήση του τυποποιημένου και του προσαρμοσμένου μείγματος μάρκετινγκ
• γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
• αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του των διεπιχειρησιακών συναλλαγών
• κατανοήσουν πλήρως τη σημαντικότητα του σωστού σχεδιασμού του μείγματος μάρκετινγκ

4. Αγοραστική Συμπεριφορά και Εξαγωγικό Εμπόριο
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσουν τη πολυπλοκότητα της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών
• αξιολογήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά ενός καταναλωτή
• περιγράψουν τα στάδια της διαδικασίας λήψης απόφασης του καταναλωτικού πελάτη
• συζητήσουν τις διαφορές του βιομηχανικού αγοραστή από τον καταναλωτή αγοραστή και τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας βιομηχανικών ή επιχειρησιακών προϊόντων
• κατανοήσουν τη σημασία του Κέντρου Αγοραστικών Αποφάσεων (Κ.Α.Α.) των επιχειρήσεων ή οργανισμών

5. Έρευνα Αγοράς στο Εξαγωγικό Εμπόριο και Διαχείριση Κινδύνου
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσουν τη χρησιμότητα της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις
• αντιληφθούν και να μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τις πηγές πληροφοριών σε πρωτογενείς και δευτερογενείς
• περιγράψουν τη διαδικασία έρευνα αγοράς
• αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
• αξιολογήσουν τις διαφορετικές μεθόδους συλλογής δεδομένων
• αναλύσουν τη διαδικασία και τις μεθόδους διαχείρισης κινδύνου

6. Πελάτες και Εξαγωγικό Εμπόριο
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσουν την έννοια του πελάτη, τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου πελάτη.
• Τη σημαντικότητα του για την επιχείρηση
• αναφέρουν τις διαστάσεις ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
• γνωρίζουν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις
• συζητήσουν την έννοια της προσδοκίας του πελάτη
• αναλύσουν το μοντέλο ServQual και τη χρησιμότητα του
• κατανοήσουν τη σημασία της εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών και της σωστής διαχείρισης των παραπόνων των πελατών
• ορίσουν τις μεθόδους μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη
• συζητήσουν τα συστήματα CRM
• αντιλαμβάνονται την έννοια της πιστότητα (loyalty) του πελάτη
• περιγράψουν προγράμματα πιστότητας πελατών

7. Ο ρόλος της Επικοινωνίας και της Διαπραγματευτικής Ικανότητας στο Εξαγωγικό Εμπόριο
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσουν τη σημασία της σωστής επικοινωνίας στη δουλειά του πωλητή
• περιγράψουν τα στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας
• γνωρίζουν τα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία
• αντιληφθούν τη σημασία της ενεργητικής και συμμετοχικής ακοής
• χρησιμοποιήσουν την τεχνική των ερωτήσεων ώστε να ανακαλύψετε, μέσω των σωστών ερωτήσεων, την διαδικασία απόφασης του πελάτη και τους βαθύτερους λόγους για τους οποίους αγοράζει
• κατανοήσουν την αξία της φωνητικής επικοινωνίας
• γνωρίζουν τις βασικές αρχές της γλώσσας σώματος (body language)
• συζητήσουν τις βασικές αρχές της πειθούς
• γνωρίζουν τις βασικές αρχές των Νευροπωλήσεων και του Νεύρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)
• κατανοήσουν τις βασικές αρχές, στρατηγικές, τακτικές και την έννοια win-win (κερδίζω-κερδίζεις) κατά τη διαπραγμάτευση με τον πελάτη

8. Η διαδικασία της πώλησης στο Εξαγωγικό Εμπόριο
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσετε την έννοια της προσωπικής πώλησης, το ρόλο της και τη σημαντικότητα της ως εργαλείο του μείγματος μάρκετινγκ
• αναγνωρίσετε τους διαφορετικούς τύπους προσωπικής πώλησης
• συζητήσετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού πωλητή
• κατανοήσετε το ρόλο, τα καθήκοντα, την περιγραφή θέσης εργασίας και τις στρατηγικές ενός πωλητή
• αναλύσετε τη διαδικασία και τις τεχνικές πώλησης
• διαχειριστείτε τις αντιρρήσεις του πελάτη
• αναγνωρίσετε τη σημασία της σωστής προετοιμασίας του πωλητή και της εξυπηρέτησης του πελάτη μετά την πώληση
• κατανοήσετε τη σημασία και τις τεχνικές της διαχείρισης χρόνου
• περιγράψετε τη διαδικασία διαχείρισης και εκτέλεσης παραγγελίας
• κατανοήσετε την έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας
• συζητήσετε τους λόγους που οι εταιρείες διατηρούν αποθέματα, τους βασικούς τύπους αποθεμάτων και μεθόδους μείωσης τους

9. Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων Εξαγωγικού Εμπορίου
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• κατανοήσουν την έννοια της Διοίκησης πωλήσεων γενικά και τη θέση της στο σχέδιο δράσης της επιχείρησης
• γνωρίζουν την οργάνωση του τμήματος Εξαγωγών
• περιγράψουν τις δραστηριότητες της Διοίκησης Πωλήσεων είτε πρόκειται για εγχώριες είτε για εξαγωγικές πωλήσεις
• διαχειριστούν θέματα σχετικά με την πρόβλεψη, τον προϋπολογισμό και τους στόχους πωλήσεων, τις περιοχές πώλησης και την οργάνωση ενός Τμήματος Πωλήσεων
• γνωρίζουν τις βασικές αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
• κατανοήσουν τους βασικούς Δείκτες Αποδοτικότητας (KPI/Key Performance Indicators) μιας επιχείρησης
• κατανοήσουν τους όρους διεθνούς εμπορίου και συναλλαγών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων, σας απονέμεται το αναγνωρισμένο πτυχίο «Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου» της ACTA.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την εγγραφή σας στο Σεμινάριο και την κατάθεση μέρους χρημάτων ή ολόκληρου του ποσού σας αποστέλλονται άμεσα στο email σας οδηγίες και κωδικοί για την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

steexexebor

Δείτε εδώ την εκπτωτική πολιτική

 esydΔιαπιστευμένο πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

 Η ειδικότητα «Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου» που προσφέρεται από το κέντρο επαγγελματικών σεμιναρίων της Techschool με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Εμπόριο και Πωλήσεις που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει για να συζητήσει μαζί σας.

Powered by BreezingForms

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely