• Η εκπαίδευση ενηλίκων, τα ΜΜΕ και η νέες τεχνολογίες της πληροφορίας μπορούν να συμπληρώσουν η μία την άλλη.

Απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία και καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στα ΜΜΕ, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα τα ΜΜΕ μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση του αντισταθμιστικού τους ρόλου διότι απευθύνονται σε μεγαλύτερες και περισσότερες ομάδες πληθυσμού από αυτές θα μπορούσε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να απευθυνθεί η εκπαίδευση ενηλίκων. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός σκοπός της πρότασης για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, όπως παρουσιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ήταν η τροποποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε η πρόσβαση σε αυτό να μην περιορίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου, αλλά να είναι δυνατή, κατά διαστήματα, σε όλη του τη ζωή. Έτσι, εκπαίδευση και εργασία εναλλάσσονται.

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως παρουσιάστηκαν αρχικά από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είναι:

α) Τα τελευταία χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να παρέχουν ένα πρόγραμμα, το οποίο να επιτρέπει σε κάθε μαθητή μια πραγματική επιλογή ανάμεσα στις παραπέρα σπουδές και την εργασία.
β) Μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση θα πρέπει να διασφαλίζεται για κάθε άτομο η πρόσβαση στη μεταϋποχρεωτική εκπαίδευση σε οποιαδήποτε ηλικία της ζωής του.
γ) Η κατανομή των μέσων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να καθιστά την εκπαίδευση προσιτή σε όλα τα άτομα, όπου και όταν την έχουν ανάγκη.
δ) Εργασία και άλλη κοινωνική εμπειρία πρέπει να θεωρείται ως βασική προϋπόθεση για πρόσληψη (σε εργασία).
ε) Πρέπει να είναι δυνατό να ακολουθείται οποιαδήποτε καριέρα με τρόπο, ώστε σπουδές και εργασία να εναλλάσσονται.

στ) Αναλυτικά προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις διάφορες εμπλεκόμενες ομάδες (μαθητές, δασκάλους, διοικητικούς κ.ά.) και να προσαρμόζονται στα διαφέροντα και τα κίνητρα διαφόρων ηλικιών και κοινωνικών ομάδων.
ζ) Διπλώματα και πτυχία δεν πρέπει να θεωρούνται ως το “τέρμα” της εκπαιδευτικής καριέρας, αλλά ως βαθμίδες μιας ισόβιας εκπαίδευσης, μιας ισόβιας καριέρας και μιας εξέλιξης της προσωπικότητας.
η) Μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση, κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να παίρνει κατά περιόδους εκπαιδευτική άδεια, ενώ θα διασφαλίζονται η διατήρηση της δουλείας του και η κοινωνική ασφάλεια.

Από τότε που η συνεχιζόμενη εκπαίδευση θεωρήθηκε ως σημαντική, η πρόοδος που σημειώθηκε στους πιο πάνω τομείς δεν ήταν η ίδια. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτής εδώ της παρουσίασης είναι δυνατό να διακρίνουμε εξελίξεις στο επίπεδο της πολιτικής, στο επίπεδο των εκπαιδευτικών θεσμών και πρακτικών, και στο επίπεδο της υποστηρικτικής πολιτικής, έξω από την εκπαιδευτική σφαίρα.

Διασφάλιση του δικαιώματος στην αρχική εκπαίδευση και στον αλφαβητισμό.

Η διασφάλιση του δικαιώματος στη βασική εκπαίδευση θα πρέπει να ιδωθεί σε σχέση με την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών. Ειδικότερα ο αλφαβητισμός θα πρέπει να ιδωθεί ως μέσο κοινωνικής και πολιτικής ενσωμάτωσης.

Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και ειδικότερα προσφορά ίσων ευκαιριών στη ζωή και στο επάγγελμα στον γυναικείο πληθυσμό.
Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί στο πεδίο της αναγνώρισης των δικαιωμάτων και της προσφοράς εκπαιδευτικών ευκαιριών στις γυναίκες, η τάση αυτή δεν χαρακτηρίζει τόσο την επαγγελματική και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γυναικών. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και στη γνώση, και συνεπώς και η κατάληψη ‘θέσεων εξουσίας’ από γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο, δεν σημειώνει πρόοδο σε καμία χώρα.

εκπαίδευση ενηλίκων

Η εκπαίδευση ενηλίκων, αν και περισσότερο οριοθετημένος όρος σε σχέση με τη δια βίου εκπαίδευση (αφού διαφοροποιείται τουλάχιστον με βάση την ηλικία των εκπαιδευομένων, καλύπτοντας ένα τμήμα του συνεχούς στο οποίο αναφερθήκαμε), στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται πολλές φορές με διαφορετικό περιεχόμενο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Knowles (1998, 25), η σύγχυση γύρω από το περιεχόμενο του όρου «εκπαίδευση ενηλίκων» οφείλεται στο γεγονός ότι ο όρος χρησιμοποιείται με τουλάχιστον τρεις διαφορετικές έννοιες:

 Στην ευρύτερη έννοια του ο όρος παραπέμπει σε μια διαδικασία που περιλαμβάνει όλες τις εμπειρίες απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, στάσεων και αξιών από ενήλικους. 5

 Σε μια περισσότερο τεχνική ερμηνεία, ο όρος χρησιμοποιείται για την περιγραφή οργανωμένων δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από μια πολυμορφία οργανισμών, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων.  Σε ένα άλλο επίπεδο ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον συνδυασμό των παραπάνω διεργασιών στην κατεύθυνση ενός κινήματος με άξονα το αίτημα για διαρκή πρόσβαση του ενήλικου πολίτη σε εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Σελίδα 1 από 2

Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

© 2024 Techschool.gr. All Rights Reserved. Designed By Web Rely